Về vấn đề này, sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Đối với đề xuất của UBND TP.Hồ Chí Minh về điều chỉnh cục bộ quy hoạch các nhà máy xử lý nước thải Tân Hóa - Lò Gốm, Tây Sài Gòn và Bình Tân theo hướng gom 3 nhà máy thành 1 nhà máy và đặt tại khuôn viên nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng Hòa; cần phải được điều chỉnh bởi đồ án chuyên ngành thoát nước phù hợp với quy định tại Điều 21 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

Đồng thời Bộ Xây dựng cũng có ý kiến về chủ trương đề xuất điều chỉnh quy hoạch cục bộ như: Đề nghị UBND TP.Hồ Chí Minh cần khẩn trương lập điều chỉnh đồ án quy hoạch chuyên ngành thoát nước, tổ chức chỉ đạo, nghiên cứu các nội dung đề xuất điều chỉnh cục bộ 3 nhà máy và cập nhập kịp thời trong hồ sơ quy hoạch chuyên ngành thoát nước của thành phố, đảm bảo quá trình nghiên cứu, rà soát điều chỉnh quy hoạch được thực hiện đồng bộ, thống nhất, phù hợp với các quy định của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009. Trong đó lưu ý một số nội dung sau:

Đề xuất điều chỉnh cục bộ 3 nhà máy xử lý nước thải có sự thay đổi so với các quy hoạch đã phê duyệt. Vì vậy, cần được nghiên cứu rà soát nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch chuyên ngành thoát nước, điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch tổng thể thoát nước lưu vực sông Đồng Nai.

Việc điều chỉnh quy hoạch 3 nhà máy sẽ dẫn đến phải điều chỉnh một phần quy hoạch mạng lưới thoát nước để tiếp nhận lưu lượng cộng dồn của 3 nhà máy xử lý nước thải và bổ sung thêm các tuyến đấu nối và trạm bơm trung chuyển. Đồng thời cần đánh giá khả năng của nguồn tiếp nhận nước thải khi có cả mưa to và triều dâng, cũng như phải đảm bảo khoảng cách ly và vùng đệm nhà máy do công suất nhà máy tăng và bố trí diện tích đất dành cho khu vực lưu trữ, tái sử dụng nước thải sau xử lý.

Việc nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch cục bộ này cần có tính kế thừa và không ảnh hưởng đến các dự án đầu tư đã, đang và chuẩn bị triển khai trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh.

Đề nghị UBND TP.Hồ Chí Minh lập báo cáo về nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch 3 nhà máy xử lý nước thải, tổ chức xin ý kiến cộng đồng dân cư trong khu vực quy hoạch; báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép nghiên cứu điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng TP.Hồ Chí Minh và quy hoạch tổng thể thoát nước đối với 3 lưu vực phía Tây Thành phố cho phù hợp.

Linh Nguyễn